تکرار

 

جداول تکرار پرتغالی (توسط ژوآئو کاستا – CT1FBF)

آزورس

مادیرا

PMR446