تکرار مادیرا

تکرار کننده VHF در مجمعالجزایر مادیرا
(به روز رسانی در ماه مه 2007)
کانال RX (مگاهرتز) TX (مگاهرتز) تام قطه محل نشان دهنده نوشته شده توسط دارنده
RV48 145,6000 145,0000 88,5 IM12LP Cabo Girão – Câmara د لوبوس CQ2VCG 40 ARRM
RV52 145,6500 145,0500 88,5 IM12RO طبقه جزیره کوچک – جزایر کویر CQ2VIC 40 ARRM
RV56 145,7000 145,1000 88,5 IM12NQ قله سیلوا – Funchal CQ2VPS 40 ARRM
RV62 145,7750 145,1750 88,5 IM13TA دیگر گل Miradouro-پورتو سانتو CQ2VMF 40 ARRM

تکرار UHF مجمعالجزایر از مادیرا
کانال RX (مگاهرتز) TX (مگاهرتز) تام قطه محل نشان دهنده نوشته شده توسط دارنده
RU696 438,7000 431,1000 67 IM12MP Funchal CQ2UFX 30 نوشته ها


Comments are closed.