ماهواره ها

لیست ماهواره ها

ISS

ماهواره ای اتصال بالایی (مگاهرتز) downlink با (مگاهرتز) چراغ نظرات
اسکار 10 435.025-175 145.83-98 145.81/987
اسکار 11 (UoSAT 2) 145.826435.025 چراغ تجربی بر 2401.5 مگاهرتز
اسکار 13 (حالت B)(حالت S) 435.425-575435.603-639 145.825-9752400.711-747 145.813/9852400.664
اسکار 16(PACSAT) 145 90-96 437 051 437.026/051 S چراغ 2401.143
اسکار 17(مکانی که در آن) 145.825 S چراغ 2401.221
اسکار 18 (WEBERSAT) >437.102 یدکی TX 437.075
اسکار 19 (LUSAT) 145.84-90 437.126 437. 126/154 CW در 437.l27
>اسکار 20 (فوجی) 145 9-146 435.8-.9 435.797/91 .797= CW, .910= بسته
اسکار 22 UoSAT 5 145.9/.975 435.120 435.120
اسکار 23 KITSAT 1 145.85/90 435.175 435.175
اسکار 25 KITSAT 2 145,87/98 436,500 قطعات یدکی TX 435.175
اسکار 26 145.875/90/925/95 435.822 ثانویه TX 435.867
اسکار 27 AMRAD 145.850 436.797
RS 10 (حالت)(حالت K)

(حالت T)

145. 86-9021.16-20

21.16-2

29 36-4029 36-40

145.86-90

29 357/40329.357/403

145.857/903

ربات اتصال بالایی 14S.820ربات اتصال بالایی 21. 120

حالت های KA & هزار تن نیز

RS 11 (حالت)(حالت K)

(حالت T)

145 91-9521.21-25

21.2 1-25

29.41-4529.41-45

145,9 L -95

29.407/45329.407/453

145.907/953

ربات اتصال بالایی 145.830ربات اتصال بالایی 21.130

حالت های KA & هزار تن نیز

RS 12 (حالت)(حالت K)

(حالت T)

145 91-9521.21-25

21.21-25

29.41-4529.41-45

145.91-95

29.408/45429.408/454

145.912/959

ربات اتصال بالایی 145.831ربات اتصال بالایی 21.129

حالت های KA & هزار تن نیز

RS 13 (حالت)(حالت K)

(حالت T)

145 96-14621.26-30

21.26-30

29.46-5029.46-50

145 96-146

29.458/50429.458/504

145.862/908

ربات اتصال بالایی 145.840ربات اتصال بالایی 21.138

حالت های KA & هزار تن نیز

RS 15 (حالت) 145.85-89 29 36-40 29.353/398